Daň za psa

Povinnosť platiť daň za psa vyplýva zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pričom obec si sama určuje výšku dane. Pes sa stáva predmetom dane po dovŕšení veku 6 mesiacov a daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 6 mesiaci. Správcom dane za psa je obec.
Z daní mestská časť financuje čistenie obce prostredníctvom psieho servisu - služby zabezpečujúcej koše na psie exkrementy ako aj ich obsluhu, likvidáciu a odvoz takto vzniknutého odpadu. Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len "priznanie") podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")  

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Očkovací preukaz psa

Sadzba dane za psa za kalendárny rok (v eurách)*:
Za psa, chovaného v byte v obytnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba 50
Za psa chovaného v rodinnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba 50
Za psa adoptovaného z útulku, za sterilizovaného psa na základe písomného potvrdenia 25
Za psa, ktorý absolvoval skúšku základnej ovládateľnosti psa, prípadne inú obdobnú skúšku preukazujúcu základnú ovládateľnosť psa 25
Za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorej jediným príjmom je  dôchodok 10
Za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku 10
Za psa, ktorý je chovaný vo firme ako strážny pes 70

* Daň možno uhradiť v pokladni Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto alebo prevodom na účet správcu dane.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Kvetoslava Pažitná
kancelária č. 225/2. poschodie
telefón: 02/49 253 347
e-mail: kvetoslava.pazitna@banm.sk


Posledná aktualizácia: 27.11.2023 13:11