Evidencia psov

Každý chovateľ je povinný prihlásiť psa do evidencie v mieste, kde sa v danom roku prevažne nachádza, a to do 30 dní od uplynutia posledného dňa uplynutia doby 90 dní, počas ktorých je držaný na území SR.
Oznámenie môžete podať:

Oznámenie môžete podať:

 • elektronicky cez elektronickú službu Registrovanie psa  (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty) Ak je podanie neúplné považuje sa za nepodané - pri registrácii si osobne preberáte evidenčnú známku, ktorú vydáva správca dane osobne daňovníkoví 
 • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk . Môžete poslať iba informácie, nie podanie daňových priznaní a registrácia za psa
 • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ BaNM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32. Daňové priznanie môžete poslať v prípade ak máte podané prihlásenie psa do evidencie (čiže registráciu) a prevzatú evidečnú známku pre psa
V našej mestskej časti sa psy registrujú na MiÚ Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, na 2. poschodí, č. kancelárie 225 u p. Pažitnej, ktorá má zároveň na starosti aj dane za psov.
Do evidencie sa zapisuje:
 • evidenčné číslo psa
 • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
 • umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa
 • skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
 • úhyn psa
 • strata psa 
Za porušenie povinnosti prihlásiť psa do evidencie môže byť udelená pokuta až do výšky 165 €.
 
Držiteľovi zaregistrovaného psa je  bezodplatne vydaná  Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto evidenčná známka psa, ktorá obsahuje:
 • evidenčné číslo psa,
 • názov  mestskej časti, kde je pes zaevidovaný,
 • údaj o tom, či je pes nebezpečný 
Známkou sa preukazuje totožnosť psa. Je neprenosná na iného psa a jej odcudzenie či stratu je chovateľ povinný nahlásiť do 14 dní v mieste zaevidovania. Obec za úhradu 3,32 € vydá náhradnú známku. Každú zmenu skutočnosti a údajov v evidencii je držiteľ psa povinný ohlásiť do 30 dní  od zmeny skutočnosti. (Známka psa evidovaného v našej mestskej časti je kovová,zlatožltej farby, s výraznými znakmi.)
 
Nebezpečný pes je každý pesktorý pohrýzol alebo poranil človeka  bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo núdzi.(Takýto pes je v našej mestskej časti označený kovovou známkou žltej farby s nápisom NEBEZPEČNÝ ) Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok. Za porušenie tejto povinnosti môže byť uložená pokuta až do výšky 165 €.

 


Posledná aktualizácia: 27.11.2023 13:10