Právne predpisy spojené s chovom a držaním psa

Problematiku držania a chovu psa v obci riešia viaceré zákony a všeobecne záväzné nariadenia.

  • Zákon NR SR č. 282/2002 Z. z. upravuje niektoré podmienky držania psov
  • Zákon NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
  • Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon NR SR č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
    (Plné znenie zákonov nájdete na www.zbierka.sk)
 
VZN platné v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto :


Posledná aktualizácia: 18.01.2017 15:10