Týranie zvierat

Zákon NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti definuje aj to, kedy sa chovateľ psa dopúšťa týrania zvierat. (Znenie zákona nájdete na www.zbierka.sk) Týranie zvierat je každé konanie, ktoré spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia, poruchu správania sa, neprimeranú bolesť, poranenie alebo utrpenie, obmedzuje jeho výživu a napájanie, ďalej ide o dopovanie zvierat alebo podávanie chemických a omamných látok, poškodzujúcich ich zdravie, používanie predmetov a pomôcok vyvolávajúcich bolesť, zasahujúcich do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť, štvanie zvieraťa proti zvieraťu, používanie živého zvieraťa ako ceny v súťažiach, propagovanie týrania zvierat, či opustenie zvieraťa s úmyslom zbaviť sa ho.

Za týranie zvierat, či opustenie zvieraťas úmyslom zbaviť sa ho (za opustenie sa nepovažuje vypustenie voľne žijúceho zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia), môže byť fyzickej osobe uložená pokutado výšky 663,87 €.Právnickej osobe môže veterinárna správa za týranie zvieraťa uložiť pokutu vo výške 3 319,39 €až 16 596,95 €pokiaľ táto osoba opustí zvierapokuta mu môže byť uložená vo výške 16 596,95 €až  33 193,91 €.

Týranie zvieratsa považuje v zmysle zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov za trestný čin.

Každý kto:
  • týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý alebo za taký čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený,
  • týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo
  • utýra zviera
potrestá sa odňatím slobody až na 1 rok. 

Odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v predchádzajúcich bodoch
  • na viacerých zvieratách
  • verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti
  • na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo
  • závažnejším spôsobom konania.  

V prípade zistenia týrania psa sa obráťte na špeciálnu linku Slobody zvierattel. č.: 0903 727 014, 0903 727 015 alebo na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, tel. č.: 64 46 12 07.


Posledná aktualizácia: 23.05.2014 08:53