Vodenie psa

Zodpovednosť za psa má osoba, ktorá ho vedie. Vodiť psa môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá.Nie je teda vylúčené, aby psa viedlo dieťa, ak ide o malého psa. Mohutného psa o hmotnosti 50 kg pravdepodobne však dieťa nezvládne. Pokuta za priestupok je až do 165 €.

Vodiť nebezpečného psa môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá naprávne úkony (veková hranica je 14 rokov), pričom takýto pes musí mať náhubok.

Na území našej MČ sú plochy so vstupom psa zakázaným označené zákazovou tabuľou alebo nápisom: VSTUP SO PSOM ZAKÁZANÝ! Ide najmä o miesta určené na športové hry a spoločenské podujatia : detské ihriská a pieskoviská, kúpaliská, areály ZŠ a MŠ, športoviská, štadióny, areály zdravotníckych zariadení, areál Kuchajdy. Za porušenie tohto zákazu môže obec uložiť pokutu do 65 €.

Miesta s voľným pohybom psa zakázaným sú označené nápisom: VOĽNÝ POHYB PSA ZAKÁZANÝ! Sú to frekventované chodníky, parky, verejné plochy pri zdravotníckych, školských a predškolských zariadeniach a ostatných verejných inštitúciách, plochy vnútroblokovej zelene a trhové miesta. Pes sa nesmie na týchto plochách voľne pohybovať, chovateľ ho musí mať uviazaného na vôdzke. Za nerešpektovanie zákazu je pokuta do 65 €. 

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za priestupok možno uložiť pokutu do 65 €.
 


Posledná aktualizácia: 23.05.2014 10:27